De foreløbige resultater fra den offentlige konsultation har, blandt andet, vist os at der har været bred deltagelse fra offentlige myndigheder, organisationer, vidensinstitutioner og EU-borgere – arktiske såvel som ikke-arktiske. Med sin deltagelse i Arctic Consensus’ dialogmøde den 23. februar, gav repræsentationschefen for Færøernes repræsentation i Bruxelles, Elin Mortensen, et indblik i de færøske perspektiver.

På dialogmødet fortalte Elin Mortensen at man færøsk side byder opdateringen af EU’s Arctic policy velkommen, og at den offentlige konsultation og efterfølgende proces er en oplagt mulighed for at øge opmærksomheden om den arktiske region i EU-regi. Hertil også at processen giver mulighed for at gå i dybden med EU’s engagement i Arktis og evaluere på effektiviteten af den nuværende policy.

I forhold til EU’s engagement fremhævede Elin Mortensen to vellykkede eksempler; et Horizon2020 støttet projekt, hvor svenske Minesto og den færøske elforsyningsvirksomhed SEV indgår i et samarbejde vedrørende tidevandsenergi – et projekt som kan være et bærende element for Færøernes omstilling til 100 procent bæredygtig energi i 2030. Det andet eksempel går på samarbejdet mellem den færøske bank, BankNordik, og den Europæiske Investeringsfond, hvorpå der ligger en garantiaftale, som bevilger BankNordik til at udstede op til 40 millioner euro i nye lån til innovative SMV’er på Færøerne og i Grønland, hvor Investeringsfonden stiller garanti for op til 50% af eventuelle tab.

Man har fra færøsk side også selv bidraget med specifikke inputs i processen som dækker over, blandt andet, forskning og innovation, digitalisering, unge, uddannelse og kultur, samt grøn omstilling. Herudover sætter disse inputs også fokus på, at EU kan bidrage med at promovere potentialerne i Arktis gennem stærke partnerskaber og bilaterale relationer med de lande og aktører, som befinder sig i den arktiske region. Færøerne fremhæver i denne sammenhæng den færøske regerings forslag om, at Færøerne og EU arbejder for at skabe en stærkere og mere dynamisk relation til gensidig fordel for begge parter. Ligeledes også at man bør strømline arktiske anliggender med relevante prioriteter, programmer, fonde, multilaterale og bilaterale relationer.

I forlængelse af sidste nævnte, ligger der fra et færøsk perspektiv et interessant forslag om oprettelsen af en ”single-entry portal” i EU-regi, som dækker alle arktiske initiativer og aktiviteter på tværs af EU’s institutioner. Et forslag som første gang kom på tale under Arctic Stakeholder Forum. Da arktiske spørgsmål er tværinstitutionelle, og breder sig over flere forskellige generaldirektorater i EU, så kan det være en kompliceret proces for de mange forskellige, og ofte små, aktører at navigere i. For den enkelte borger, virksomhed, forsker eller aktør, så er det ikke afgørende hvilket generaldirektorat der står med ansvaret.

Det er dog centralt for implementeringen af EU’s Arctic policy at de aktører som ønsker at bidrage, har overblik over, hvilke muligheder der eksisterer. En EU Arctic Portal kunne f.eks. have et overblik over calls med henblik på funding, projektmuligheder og et overblik over igangværende projekter og prioriteter på tværs af EU-institutionerne. I relation til dette nævnte Elin Mortensen til dialogmødet også, at det er vigtigt at der er et fokus på, og en forståelse om, at Arktis er karakteriseret af tyndtbefolkede områder og relativt små administrative enheder. Det er derfor essentielt, at der fokuseres på at indrette projekter og muligheder således, at aktører i Arktis har en reel mulighed for at deltage, og dermed facilitere deltagelse fra den arktiske region.

En succesfuld EU Arctic policy ligger i en fokuseret og struktureret implementering, og det står klart at Færøerne har konkrete inputs til, hvordan man i fremtiden kan arbejde mod at sikre dette. Hvis du ønsker at læse Færøernes perspektiver vedrørende opdateringen af EU’s Arctic policy, kan du finde dem via. følgende link.